FLEXIMARK® 조형 수축 튜브

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube는 전선 및 케이블 마킹용 사전 절단 수축 튜브. 디젤 - 내성 및 할로겐 프리 버전으로도 제공

기계 및 플랜트 엔지니어링 철도 풍력 에너지 할로겐프리 조립 시간 공간 요구 사항

품번 제품 명칭 색상 수축 범위 (mm) 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU
할로겐프리
83260225
FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-12.5 YE 황색 1.2 - 2.4 12.5 4000 1
83260228
FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-16.6 YE 황색 1.2 - 2.4 16.6 3000 1
83260100
FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-25 YE 황색 1.2 - 2.4 25.0 2000 1
83260090
FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-38 YE 황색 1.2 - 2.4 38.0 1000 1
83260080
FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-50 YE 황색 1.2 - 2.4 50.0 1000 1
83260226
FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-12.5 YE 황색 1.6 - 3.2 12.5 4000 1
83260229
FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-16.6 YE 황색 1.6 - 3.2 16.6 3000 1
83260101
FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-25 YE 황색 1.6 - 3.2 25.0 2000 1
83260091
FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-38 YE 황색 1.6 - 3.2 38.0 1000 1
83260081
FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-50 YE 황색 1.6 - 3.2 50.0 1000 1
83260227
FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-12.5 YE 황색 2.4 - 4.8 12.5 4000 1
83260230
FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-16.6 YE 황색 2.4 - 4.8 16.6 3000 1
83260102
FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-25 YE 황색 2.4 - 4.8 25.0 2000 1
83260092
FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-38 YE 황색 2.4 - 4.8 38.0 1000 1
83260082
FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-50 YE 황색 2.4 - 4.8 50.0 1000 1
83260103
FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-25 YE 황색 3.2 - 6.4 25.0 2000 1
83260093
FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-38 YE 황색 3.2 - 6.4 38.0 1000 1
83260083
FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-50 YE 황색 3.2 - 6.4 50.0 1000 1
83260104
FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-25 YE 황색 4.8 - 9.5 25.0 1000 1
83260094
FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-38 YE 황색 4.8 - 9.5 38.0 500 1
83260084
FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-50 YE 황색 4.8 - 9.5 50.0 500 1
83260105
FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-25 YE 황색 6.4 - 12.7 25.0 1000 1
83260095
FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-38 YE 황색 6.4 - 12.7 38.0 500 1
83260085
FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-50 YE 황색 6.4 - 12.7 50.0 500 1
83260106
FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-25 YE 황색 9.5 - 19.1 25.0 1000 1
83260096
FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-38 YE 황색 9.5 - 19.1 38.0 500 1
83260086
FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-50 YE 황색 9.5 - 19.1 50.0 500 1
83260107
FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-25 YE 황색 12.7 - 25.4 25.0 600 1
83260097
FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-38 YE 황색 12.7 - 25.4 38.0 300 1
83260087
FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-50 YE 황색 12.7 - 25.4 50.0 300 1
83260098
FLEXIMARK® O.shr 38.1/19.1-38 YE 황색 19.1 - 38.1 38.0 100 1
83260088
FLEXIMARK® O.shr 38.1/19.1-50 YE 황색 19.1 - 38.1 50.0 100 1
83260099
FLEXIMARK® O.shr 50.8/25.4-38 YE 황색 25.4 - 50.8 38.0 100 1
83260089
FLEXIMARK® O.shr 50.8/25.4-50 YE 황색 25.4 - 50.8 50.0 100 1
할로겐 프리 아님
83260044
FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-25(2) YE 황색 0.8 - 2.4 25.0 2000 1
83260035
FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-38(1) YE 황색 0.8 - 2.4 38.0 1000 1
83260026
FLEXIMARK® Org.shr. 2.4/0.8-50(1) YE 황색 0.8 - 2.4 50.0 1000 1
83260045
FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-25(2) YE 황색 1.0 - 3.2 25.0 2000 1
83260036
FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-38(1) YE 황색 1.0 - 3.2 38.0 1000 1
83260027
FLEXIMARK® Org.shr. 3.2/1.0-50(1) YE 황색 1.0 - 3.2 50.0 1000 1
83260046
FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-25(2) YE 황색 1.6 - 4.8 25.0 2000 1
83260037
FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-38(1) YE 황색 1.6 - 4.8 38.0 1000 1
83260028
FLEXIMARK® Org.shr. 4.8/1.6-50(1) YE 황색 1.6 - 4.8 50.0 1000 1
83260047
FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-25(2) YE 황색 2.0 - 6.4 25.0 2000 1
83260038
FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-38(1) YE 황색 2.0 - 6.4 38.0 1000 1
83260029
FLEXIMARK® Org.shr. 6.4/2.0-50(1) YE 황색 2.0 - 6.4 50.0 1000 1
83260048
FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-25(2) YE 황색 3.0 - 9.5 25.0 1000 1
83260039
FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-38(1) YE 황색 3.0 - 9.5 38.0 500 1
83260030
FLEXIMARK® Org.shr. 9.5/3.0-50(1) YE 황색 3.0 - 9.5 50.0 500 1
83260049
FLEXIMARK® Org.shr. 12.7/4.0-25(2)YE 황색 4.0 - 12.7 25.0 1000 1
83260040
FLEXIMARK® Org.shr.12.7/4.0-38(1)YE 황색 4.0 - 12.7 38.0 500 1
83260031
FLEXIMARK® Org.shr.12.7/4.0-50(1)YE 황색 4.0 - 12.7 50.0 500 1
83260041
FLEXIMARK® Org.shr. 19.0/6.0-38(1)YE 황색 6.0 - 19.0 38.0 500 1
83260032
FLEXIMARK® Org.shr.19.0/6.0-50(1)YE 황색 6.0 - 19.0 50.0 500 1
83260051
FLEXIMARK® Org.shr. 5.4/8.0-25(2)YE 황색 8.0 - 25.4 25.0 600 1
83260042
FLEXIMARK® Org.shr.25.4/8.0-38(1)YE 황색 8.0 - 25.4 38.0 300 1
83260033
FLEXIMARK® Org.shr. 25.4/8.0-50(1)YE 황색 8.0 - 25.4 50.0 300 1
83260043
FLEXIMARK® Org.shr. 38.1/12.7-38(1)YE 황색 12.7 - 38.1 38.0 100 1
83260034
FLEXIMARK® Org.shr. 38.1/12.7-75(1)YE 황색 12.7 - 38.1 75.0 100 1
83260050
FLEXIMARK® Org. shr.19.0/6.0-25(2)YE 황색 6.0 - 19.0 25.0 1000 1

장점

 • 작업 시간 절약
 • 이미 정확한 길이로 절단되어 있음

응용 범위

 • 다양한 직경의 케이블을 사용할 수 있고 싱글 코어 마킹에도 적용 가능

인증

 • 비할로겐 프리 버전: UL 224 승인됨

주의

 • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
 • 권장 리본: FTI-X 60-300 BK(품목 번호: 83260206)

포함된 제품

 • 롤 형태의 라벨로 제공됨

분류 ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
 • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

요청 시

 • 요청 시 SNCF-NF F00-608 승인을 받은 할로겐이 없고 디젤 저항성이 있는 이형 구입 가능

전달된 색상

 • 황색요청 시 흰색 등 다른 색상으로 구입 가능
 • 흰색 가능

재료

 • 폴리올레핀
 • 수축 비율: 할로겐 프리 버전: 2:1 비할로겐 프리 버전: 3:1

온도 범위

 • Halogen-free version:
  -55°C to +105°C
  Not halogen-free Version:
  -55°C to +135°C
 • 수축 온도: +90°C

 • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
 • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.