SIEMENS® Servo Drives FX8

고도로 유연한 서보 모터 및 피드백 케이블 어셈블리는 파워 체인 또는 케이블 트랙 용도로 설계되었습니다. 산업용 환경에 최적화된 성능으로 제작된 이 어셈블리는 오일 및 마모 내성을 위해 고안한 PUR 피복 케이블을 활용했습니다. 보통 공작기계에서 사용되거나, 전송 및 생산 라인의 기계 부품으로 사용되고 있는, ÖLFLEX SERVO FX8 어셈블리는 지멘스 시스템과 100% 호환 가능합니다. 빠른 납품을 통해 여러 유형 및 배치도 이용 가능합니다.

어플리케이션:

 

  • 센서는 신호 요건을 충족합니다.

  • 전원 요건을 위한 모터 연결 케이블

  • 오일 저항성 PVC 또는 PUR 케이블 외피 덕분에 특히 산업 부문에서 사용 가능합니다.

     

LAPP 제공 사항

LAPP은 서보 케이블 어셈블리에서 선두적인 공급 업체로써 드라이브 시스템 및 산업용 기계의 모든 주요 산업 표준을 제공하고 있습니다

 

Description  ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens® 6FX5002 (PVC)  SERVO harnessing according to Siemens® 6FX5002 (PVC)  ÖLFLEX® SERVO Core Line according to Siemens (PUR)  ÖLFLEX® SERVO Extended Line according to Siemens® 6FX8002 (PUR)  
Performance classes Basic Basic  Core  Extended
Cost effective $ $$ $$ $$$
Movement Fixed Fixed Flexible Highly Flexible
Material PVC PVC PUR PUR 
Oil Resistance  No Yes  Yes  Yes
Max. bending cycle 2 millions 1 million 5 millions  10 millions
Distance of travel  <5 meters  <10 meters  <10 meters  <100 meters 
More details Online catalogue Online catalogue Online catalogue Online catalogue

 

Product Configurators 

어셈블리에 도움이 필요한 경우, 서보 및 체인 컨피규레이터를 사용하십시오.

 

 

 

Part # Lgth

(m)

Siemens P/N

for harnessing 

Lapp P/N Siemens

 P/N 

Cable type

& Color 

70300767 5 6FX8002-2EQ10-1AF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70301567 10 6FX8002-2EQ10-1BA0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70302367 15 6FX8002-2EQ10-1BF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70303167 20 6FX8002-2EQ10-1CA0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70306967 25 6FX8002-2EQ10-1AF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70300778 5 6FX8002-5CA01-1BA0 0027784 6FX8008-1BB11 Motor-Orange
70301578 10 6FX8002-5CA01-1BF0 0027784 6FX8008-1BB11 Motor-Orange
70302378 15 6FX8008-1BB11 60027784 6FX8008-1BB11 Motor-Orange
70303178 20 6FX8002-5CA01-1CF0 0027784 6FX8008-1BB11 Motor-Orange
70303978 25 6FX8002-5CA01-1CF0 0027784 6FX8008-1BB11 Motor-Orange
70300788 5 6FX8002-5DA01-1AF0 0027790 6FX8008-1BA11 Servo-Orange
70301588 10 6FX8002-5DA01-1BA0 0027790 6FX8008-1BA11 Servo-Range
70302388 15 6FX8002-5DA01-1BF0 0027790 6FX8008-1BA11 Servo-Orange
70303188 20 6FX8002-5DA011CA0 0027790 6FX8008-1BA11 Servo-Orange
70303988 25 6FX8002-DA01-1CF0 0027790 6FX8008-1BA11 Servo-Range
70300753 5 6FX8002-2CA31-1AF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70301553 10 6FX8002-2CA31-1BA0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70302353 15 6FX8002-2CA31-1BF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70303153 20 6FX8002-2CA31-1CA0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70303953 25 6FX8002-2CA31-1CF0 00277141 6FX8008-1BD51 Feedback-Green
70300769 5 6FX8002-2CF02-1CA0 00277131 6FX8008-1BD41 Feedback-Green
70301569 25 6FX8002-2CF02-1CF0 00277131 6FX8008-1BD41 Feedback-Green
70302369 5 6FX8002-2CB31-1AF0 00277131 6FX8008-1BD41 Feedback-Green
70301559 10 6FX8002-2CB31-1BA0 00277131 6FX8008-1BD41 Feedback-Green
70302369 15 6FX8002-2CF02-1BF0 00277131 6FX8008-1BD41 Feedback-Green
70302359 5 6FX8002-2CB31-1BF0 00277171 6FX8008-1BD81 Feedback-Green
70303159 20 6FX8002-2CB31-1CA0 00277171 6FX8008-1BD81 Feedback-Green
70303959 25 6FX8002-2CB31-1CF0 00277171 6FX8008-1BD81 Feedback-Green
70391512 5 6FX8002-2EQ14-1AF0 0027784 6FX8008-1BD81 Feedback-Orange
70391522 10 6FX8002-2EQ14-1BA0 0027784 6FX8008-1BB11 Feedback-Orange
70391532 15 6FX8002-2EQ14-1BF0 0027784 6FX8008-1BB11 Feedback-Orange
70391542 20 6FX8002-2EQ14-1CA0 0027784 6FX8008-1BB11 Feedback-Orange
70391552 25 6FX8002-2EQ14-1CF0 0027784 6FX8008-1BB11 Feedback-Orange