Extension- and compensating cables, paired

PVC, 실리콘, FEP 또는 유리 섬유 절연

확장 및 보상 케이블, 싱글 페어 버전 - 온도 측정 및 제조 공정 제어에 사용 가능

 • 여러 다른 디자인으로도 제공가능
 • 새로운 종류의 온도보상도선 K타입
품번 참조/조항 지정 열전대 제품 구성 케이블 디자인 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 외부 규격, 폭 x 높이 (mm) 무게 (kg/km)
0.22 mm² 확장과 보상 케이블
0151051
KE 9-022 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0161051
KE 9-022 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0152051
KN 9-022 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0162051
KN 9-022 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0153051
KP 9-022 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0163051
KP 9-022 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0151052
KE 5-022 L-CY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0161052
KE 5-022 L-CY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0152052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0162052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0153052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0163052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
1161011
KN FEP-SIL NiCr/Ni IEC KCA FEP-SIL 2 x 0.22 3.8 - 22
1161007
K FEP-C-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-C-FEP 2 x 0.22 3 - 22
열전대 케이블 유형 K, 0.5 mm
1161008
K FEP-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-FEP ovale 2 x 0.5 - 2.4 x 1.5 45
1161009
K GL-GL NiCr/Ni IEC K EGL-EGL ovale 2 x 0.5 - 2.3 x 1.3 45
0.5 mm² 확장과 보상 케이블
0151030
KE 91 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0161030
KE 91 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0152040
KN 91 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0162040
KN 91 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0151040
KE 41 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0161040
KE 41 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0152030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0162030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0.75 mm² 확장과 보상 케이블
0151035
KE 92 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0161035
KE 92 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0152045
KN 92 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0162045
KN 92 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0151050
KE 42 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0161050
KE 42 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0152035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0162035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
PVC 절연 버젼 1,5 mm²
0151001
KE 1 L Fe/CuNi DIN LX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0161001
KE 1 L Fe/CuNi IEC JX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0152001
KN 1 L NiCr/Ni DIN KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0162001
KN 1 L NiCr/Ni IEC KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0151010
KE 9 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0161010
KE 9 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0152010
KN 9 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0162010
KN 9 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0154010
KXN 9 L NiCr/Ni DIN KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0164010
KXN 9 L NiCr/Ni IEC KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0153010
KP 9 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0163010
KP 9 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0151017
KE 12 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0161017
KE 12 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0152017
KN 12 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0162017
KN 12 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0154011
KE 20 L Fe/CuNi DIN LX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164011
KE 20 L Fe/CuNi IEC JX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154012
KN 20 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164012
KN 20 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154013
KXN 20 L NiCr/Ni DIN KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164013
KXN 20 L NiCr/Ni IEC KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154014
KP 20 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164014
KP 20 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0151011
KE 9 L-S Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0161011
KE 9 L-S Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0152011
KN 9 L-S NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0162011
KN 9 L-S NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0157514
KE 9 L-SY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167514
KE 9 L-SY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157513
KN 9 L-SY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167513
KN 9 L-SY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157515
KP 9 L-SY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167515
KP 9 L-SY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
실리콘 절연 버젼 1.5 mm²
0151003
KE 1 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0161003
KE 1 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0152003
KN 1 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0162003
KN 1 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0151022
KE 15 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0161022
KE 15 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0152022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0162022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0153022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0163022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7 - 76
0151023
KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0161023
KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0152023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0162023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0153023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0163023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 - 105
0151007
KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0161007
KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0152007
KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0162007
KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0153007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0163007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0151019
KE 13 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0161019
KE 13 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0152019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0162019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0153019
KP 13 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0151015
KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0161015
KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0152015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0162015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0153015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0163015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
1161012
KP 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 6.8 x 4.1 82
유리 섬유 절연 버젼 1.5 mm²
0151005
KE 3 L Fe/CuNi DIN LX GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0161005
KE 3 L Fe/CuNi IEC JX GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0152005
KN 3 L NiCr/Ni DIN KCA GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0162005
KN 3 L NiCr/Ni IEC KCA GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0153005
KP 3 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0163005
KP 3 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL ovale 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0151006
KE 4 L-S Fe/CuNi DIN LX GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0161006
KE 4 L-S Fe/CuNi IEC JX GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0152006
KN 4 L-S NiCr/Ni DIN KCA GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0162006
KN 4 L-S NiCr/Ni IEC KCA GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0153006
KP 4 L-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0163006
KP 4 L-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87

인증

 • 공간 절약 및 유연성
 • 자세한 내용은 부록 T8 및 데이터 시트 참조

응용 범위

 • 비접촉 온도 측정이 불가능 하거나 합리적인 장소에서도 온도 측정 가능
 • 열전대는 제조 프로세스 모니터링의 일부로 온도를 측정하는데 사용되므로 접합부의 최대 주변 온도를 참조하여 외장재 선택
 • 도체 재료 (합금):
  Fe/CuNi (LX, JX)
  도체 합금은 열전대 합금과 일치
 • NiCr/Ni (KCA, KX)
  KCA 버전: 보상용 도체, 열전대 도체와 동일하지 않음
  KX 버전 - 도체는 열전대 도체와 동일
 • PtRh/Pt (RCB, SCB)
  보상하는 합금은 서모커플 합금과 동일하지 않음

인증

 • 색상 판별 코드DIN 43710Negative 도체 및 외피Fe/CuNi: 청색NiCr/Ni: 녹색PtRh/Pt: 백색Positive 도체: 항상 적색IEC 60 584Positive 도체 및 외피:Fe/CuNi: 흑색NiCr/Ni: 녹색PtRh/Pt: 주황색Negative 도체: 항상 백색

제품 구성

 • 디자인 약어:
  PVC: 폴리염화비닐
  SIL: 실리콘 고무
  GL: 유리 섬유
  C: 구리 편조 차폐
  ST: 알루미늄 호일 차폐
  S: 철강 전선 편조
 • 설계(디자인), 예를 들어 PVC-PVC-S-PVC:
  - PVC 심선 절연체
  - PVC 내부 외피
  - 철선 편조
  - PVC 외피
 • 제시된 예 (상부에서 하부):
  Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC
  NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL
  PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S
  NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL
  NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC
  PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL
  Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S
  NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL
  PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S
  Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVC
  NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC
  Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC

분류 ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
 • ETIM 5.0 class 설명 열전대 케이블

분류 ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
 • ETIM 6.0 Class 설명: 온도 조절 케이블

기준

 • class 2의 DIN 및 IEC에 따른 편차 제한

도체 연합

 • 1.5 mm²: 약 48 x 0.20 mm
  0.75 mm²: 약 24 x 0.20 mm
  0.5 mm²: 약 16 x 0.20 mm
  0.22 mm²: 약 7 x 0.20 mm

최소 곡률 반경

 • 금속 편조 없이:
  12 x 케이블 직경
 • 금속 편조와 함께:
  15 x 케이블 직경

온도 범위

 • (절연과 외피 재료에 관하여)
  PVC: -5°C ~ +70°C
  실리콘: -25°C ~ +180°C
  유리 섬유: -25°C ~ +200°C

 • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
 • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
 • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
 • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
 • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.